Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Πολιτική απορρήτου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης αυτού σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στις ηλεκτρονικές φόρμες της Βιβλιοθήκης, αποκλειστικά για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών σκοπών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την ικανοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σας (παροχή υλικού και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης), την ανάγκη αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου και για λόγους στατιστικούς, καθώς και τις εν γένει σχέσεις και εξυπηρέτησή σας από τη Βιβλιοθήκη. Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη παροχής ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ερωτήσεις, αιτήματα ή σχόλια που υποβάλλονται από εσάς ως χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μπορεί να απαιτούν την καταχώριση απλών προσωπικών δεδομένων (στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας), αν αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση ή υποστήριξή σας.

Η Βιβλιοθήκη επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη (α) για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των σχέσεών σας με τη Βιβλιοθήκη και την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς εσάς, (β) για τη συμμόρφωση της Βιβλιοθήκης με έννομη υποχρέωσή της ή (γ) για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις σχέσεις σας με τη Βιβλιοθήκη (προστασία της Βιβλιοθήκης και των συναλλαγών με τους χρήστες των υπηρεσιών της).

Η Βιβλιοθήκη επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στη Βιβλιοθήκη και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με τη Βιβλιοθήκη, υφιστάμενων ή μελλοντικών, ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες, κανονισμούς και πολιτικές της.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στη Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από τη Βιβλιοθήκη για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Βιβλιοθήκης που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η Βιβλιοθήκη επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Βιβλιοθήκης ή τρίτου προσώπου ή φορέα, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ.1 περίπτωση (β), (γ) και (ε) του Γενικού Κανονισμού 2016/679, κατά περίπτωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης / παροχής των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και ακολούθως για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφάλειας.

Η Βιβλιοθήκη δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους.

Η Βιβλιοθήκη δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης ζημίας ή απάτης σε βάρος σας, ή σε βάρος της Βιβλιοθήκης, με χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης καθώς και για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των άλλων δικαιωμάτων της που απορρέουν από το νόμο ή εφόσον η κατάρτιση προφίλ με αυτοματοποιημένες διαδικασίες είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της Βιβλιοθήκης που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με τη Βιβλιοθήκη.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη Βιβλιοθήκη έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 της Ε.Ε.. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Για διευκρινίσεις στα πιο πάνω θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@lib.uoc.gr.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr.