Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Βοήθεια
Η δομή των σελίδων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ενιαία για όλες τις μονάδες που την αποτελούν. Η πλοήγηση στις σελίδες γίνεται μέσα από τη χρήση των επιλογών που προβάλλονται στην αρχική ιστοσελίδα, και οι οποίες χωρίζονται σε 6 ενότητες:
 • τις Τοπικές συλλογές
 • τις Υπηρεσίες χρηστών
 • τις Γενικές πληροφορίες
 • τις Χρήσιμες συνδέσεις
 • τις Ανακοινώσεις
 • την Επικοινωνία
Οι ενότητες αυτές, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν τη μορφή δενδρικής δομής, υποδιαιρούνται δηλαδή σε υπό-ενότητες (ενότητες πληροφοριών) οι οποίες είναι εμφανείς στην αρχική σελίδα. Οι ενότητες αυτές, με τη σειρά τους μπορεί να οδηγούν σε μια περαιτέρω αναλυτική υποδιαίρεση.
Για παράδειγμα η ενότητα Υπηρεσίες χρηστών περιλαμβάνει τις υπό-ενότητες:
 • Δανεισμός
 • Διαδανεισμός
 • Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών κλπ.
Η υπό-ενότητα Δανεισμός περιέχει τις ενότητες “Τι είναι η υπηρεσία δανεισμού”, “Δανεισμός ανά χρήστη”, “Κανόνες Δανεισμού” κλπ. οι οποίες γίνονται ορατές σε μία νέα ιστοσελίδα μόλις ενεργοποιηθεί η επιλογή Δανεισμός.
Στο πάνω αριστερό πλαίσιο της αρχικής σελίδας παρατίθενται σύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν σε υπηρεσίες υψηλής ζήτησης κυρίως σε ότι αφορά στους νέους χρήστες της Βιβλιοθήκης.
Βοηθητική εικόνα 1
Η φιλοσοφία πρόσβασης βασίζεται στην παρακάτω αρχή:

Η επιλογή μιας υπό-ενότητας παρέχει τη δυνατότητα προβολής ολόκληρης της δενδρικής δομής της συγκεκριμένης υπό-ενότητας σε μια νέα ιστοσελίδα, δημιουργώντας στο χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησης σε όλο το φάσμα των επιλογών που αφορούν τη συγκεκριμένη υπό-ενότητα, αλλά και την ίδια την ενότητα.

Για παράδειγμα (εικόνα αριστερά) επιλέγοντας την υπό-ενότητα “Δανεισμός” παρουσιάζεται ολόκληρη η δενδρική δομή της σε μια νέα ιστοσελίδα, συνοδευόμενη ταυτόχρονα και από τις υπόλοιπες υπο-ενότητες οι οποίες συνιστούν στην ενότητα “Υπηρεσίες Χρηστών” στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη υπό-ενότητα.

Τα βέλη δείχνουν την τρέχουσα επιλογή, ενώ παράλληλα στην πάνω γραμμή με το μπλε φόντο προβάλλεται η διαδρομή (path) που ακολούθησε ο χρήστης μέχρι να φτάσει στο στόχο του.

Παρακάτω παραθέτουμε τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης.
 • Να διαθέτετε έναν από τους παρακάτω φυλλομετρητές (Browsers)
  • Internet Explorer (έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη)
  • Mozilla Firefox (έκδοση 1.5 ή μεταγενέστερη)
  • Safari (έκδοση 3 ή μεταγενέστερη)
 • Να διαθέτετε κειμενογράφο Microsoft Word (έκδοση 2000 ή μεταγενέστερη) για να μπορείτε να διαβάσετε κείμενα που επισυνάπτονται στις σελίδες της ΒΥΠ.
 • Να διαθέτετε το εργαλείο παρουσίασης περιεχομένων (viewer) Acrobat Reader (έκδοση 5.0)
Παρουσιάζει στο χρήστη της Βιβλιοθήκης μια επισκόπηση όλων των δυνατών επιλογών (Site map) με τις υποδιαιρέσεις τους και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα άμεσης ζεύξης με τη σελίδα που τον ενδιαφέρει.
Δυνατότητα αναζήτησης γενικής αναζήτησης στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης με βάση κάποιον όρο αναζήτησης.
Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στις Τοπικές Βάσεις Δεδομένων του Π.Κ.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο τελικός χρήστης.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία και τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους χρήστες, την οργανωτική δομή και τα παραρτήματα, καθώς και τα ερευνητικά /αναπτυξιακά προγράμματα που την αφορούν.
Παρέχονται συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες ευρύτερου ενδιαφέροντος. Κάποιες από αυτές συνδέονται άμεσα με τη Βιβλιοθήκη όπως για παράδειγμα ο Συλλογικός Κατάλογος των “Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών”, ενώ κάποιες άλλες παραπέμπουν σε υπηρεσίες κορμού του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία Δικτύου του Π.Κ.
Παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που αναφέρονται στη Βιβλιοθήκη όπως συνέδρια, παρουσιάσεις και σεμινάρια, καθώς επίσης και ενημέρωση σχετική με τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών. Προβάλλονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες καταχωρήσεις στις σελίδες της Βιβλιοθήκης.
Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Βιβλιοθήκης να επικοινωνήσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το προσωπικό της. Η επικοινωνία αναφέρεται σε ερωτήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις συμπλήρωση αιτήσεων για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι ερωτήσεις έχουν ως αποδέκτη το τμήμα εξυπηρέτησης χρηστών. Οι αιτήσεις παραπέμπονται στο αντίστοιχο προσωπικό ανάλογα με το είδος της αίτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου η παρουσία του χρήστη στη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση μιας αίτησης, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα ανάκλησης της φόρμας προς συμπλήρωση σε μορφή Word. Το νόημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο χρήστης μπορεί να τυπώσει την αίτηση, να τη συμπληρώσει και να την προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη προσυπογραμμένη.