Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Υπηρεσίες Xρηστών :: Δανεισμός :: Κανόνες Δανεισμού
1. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης που έχουν αποκτήσει ειδική κάρτα και κωδικό δανεισμού και στο όνομα των οποίων δεν εκκρεμούν οφειλές, έχουν δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης που δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικές κατηγορίες του άρθρου 6, παρ. 6. του Οργανισμού Λειτουργίας.
2. Οι ώρες δανεισμού, επιστροφής και ανανέωσης δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης τηρούνται αυστηρά και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών
3. Το προς δανεισμό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές, ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το υλικό.
4. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για την κράτηση ενός τόμου σε περίπτωση που ο τόμος αυτός είναι ήδη δανεισμένος. Στην περίπτωση αυτή:
 • η Βιβλιοθήκη οφείλει να ανακαλέσει τον τόμο ειδοποιώντας τον χρήστη να το επιστρέψει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών
 • το βιβλίο κρατείται για 7 ημέρες από την ημέρα επιστροφής του
 • οι χρήστες μπαίνουν σε προτεραιότητα αναμονής ανάλογα με την ημέρα και ώρα που έκαναν την κράτηση
5. Ο αριθμός των τόμων που μπορούν να δανείζονται οι χρήστες της Βιβλιοθήκης και οι προθεσμίες δανεισμού τους κατά κατηγορία χρηστών έχουν ως εξής:
 • Διδακτικό προσωπικό ΠΚ
  • Μέχρι 30 τόμους καθ' όλο το διάστημα κάθε μίας από τις εξής τρεις περιόδους του ημερολογιακού έτους:
   α.Χειμερινό εξάμηνο
   β.Εαρινό εξάμηνο
   γ.Θερινές διακοπές
  • Με τη λήξη κάθε μίας από τις τρεις περιόδους, το δανεισμένο υλικό επιστρέφεται στη Βιβλιοθήκη προς αποχρέωση ή ανανέωση. Οι διδάσκοντες μπορούν να δανείζονται κάθε τόμο μέχρι δύο συνεχόμενες περιόδους του ημερολογιακού έτους
  • Σε περίπτωση εκπαιδευτικής άδειας εκτός Κρήτης, τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να επιστρέφουν τα βιβλία
 • Διοικητικό προσωπικό και ΕΤΕΠ ΠΚ
  Μέχρι 8 συνολικά τόμους για 20 ημέρες, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης και χωρίς χαριστικές μέρες
 • Φοιτητές, Φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών, Μετεκπαιδευόμενοι
  Μέχρι 7 τόμους για 10 ημέρες, με δικαίωμα δύο ανανεώσεων και τρεις χαριστικές ημέρες κάθε φορά
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
  Μέχρι 10 τόμους για 30 μέρες, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης και χωρίς χαριστικές μέρες
 • Εξωτερικοί χρήστες
  Μέχρι 5 τόμους για 15 ημέρες χωρίς δικαίωμα ανανέωσης και χωρίς χαριστικές ημέρες, εφόσον έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους.
 • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΚ έχουν δικαίωμα να δανείζονται υλικό από όλες τις μονάδες της Βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
  • Η μονάδα, στην οποία έχει εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος (παραγγέλουσα μονάδα) για δανεισμό, στέλνει παραγγελία για δανεισμό στη μονάδα που ανήκει το προς δανεισμό υλικό (αποστέλλουσα μονάδα)
  • Η αποστέλλουσα μονάδα χρεώνει την παραγγέλουσα μονάδα και της αποστέλλει υλικό
  • Η παραγγέλουσα μονάδα χρεώνει το υλικό στο μέλος της και φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή του
  • Η παραγγέλουσα μονάδα επιστρέφει στην αποστέλλουσα μονάδα το υλικό. Μπορεί επίσης ένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να εμφανιστεί αυτοπροσώπως σε μονάδα διαφορετική από αυτήν στην οποία είναι εγγεγραμμένος και με επίδειξη της κάρτας μέλους της μονάδας του να δανειστεί υλικό, το οποίο επιστρέφει υπό την ευθύνη του στη μονάδα από όπου το έχει δανειστεί.