Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Συλλογές Υλικού :: Τρέχουσες συνδρομές περιοδικών :: Ξενόγλωσσες Σειρές (Ρέθυμνο)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [W] 
AEGAEUM
AMERICAN STUDIES IN PAPYROLOGY
ANTIKE PLASTIK
ANTIKEN SARKOPHAGRELIEFS
ARCHAEOLOGISCHE FORSCHUNGEN
ASIA MINOR STUDIEN
ATHENIAN AGORA-RESULTS OF THE EXCAVATIONS
BELFAST BYZANTINE TEXTS AND TRANSLATIONS
BIRMINGHAM BYZANTINE AND OTTOMAN MONOGRAPHS
BYZANTINA SORBONENSIA
BYZANTINISCHE FORSCUNGEN
CAMBRIDGE CLASSICAL TEXTS AND COMMENTARIES
CAMBRIDGE GREEK AND LATIN CLASSICS
COLLECTION DES UNIVERSITES DE FRANCE-SERIE GRECQUE
COLLECTION DES UNIVERSITES DE FRANCE-SERIE LATINA
CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE-SERIES: BEROLINENSIS
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-DEUTSCHLAND
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-FRANCE (72651962)
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-GREAT BRITAIN
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-ITALIA
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-NETHERLANDS
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-RUSSIA
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM-U.S.A.
DUMBARTON OAKS STUDIES
ENTRETIENS SUR L’ANTIQUITE CLASSIQUE
FORSCHUNGEN IN EPHESOS
GRAZER BEITRAGE-SUPLEMENTBANDE
HELLENISTIC CULTURE AND SOCIETY
HESPERIA SUPPLEMENTS
INCUNABULA GRAECA
INSCHRIFTEN GRIECHISCHER STADTE AUS KLEINASIEN
INSCRIPTIONS DE DELOS
ISTANBULER FORSCHUNGEN
ISTHMIA (EXCAVATIONS)
JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS-ERGANZUNGSHEFTE
JOURNAL OF ROMAN STUDIES - MONOGRAPHS
KEOS
LERNA
LOEB CLASSICAL LIBRARY (ηλ.συνδρομή/ online)
MILET-ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN
MYKENISCHEN STUDIEN
NEOGRAECA MEDII AEVI
OLYMPISCHE FORSCHUNGEN
ORBIS ANTIQUUS
OXFORD CLASSICAL TEXTS
OXFORD MONOGRAPHS ON CLASSICAL ARCHAEOLOGY
PAPYROLOGICA BRUXELLENSIA
PAPYROLOGICA COLONIENSIA
PERGAMENISCHE FORSCHUNGEN
PHOENIX-SUPPLEMENTARY VOLUMES
REALLEXICON FUR ANTIKE UND CHRISTENTUM-UNBOUND VOLUMES
RELIGIONS IN THE GRAECO-ROMAN WORLD
SAMMELBUCH GRIECHISCHER URKUNDEN AUS AEGYPTEN
SAMOS
STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY
STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY AND LITERATURE-POCKET BOOKS
TABULA IMPERII BYZANTINI
TABULA IMPERII ROMANI
THESAURUS LINGUAE LATINAE
TIRYNS PUBLIKATIONEN
TRAVAUX & MEMOIRES
WIENER STUDIEN-BEIHEFTE