Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προγράμματα & συνεργασίες
Προγράμματα & συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε αρκετά έργα ευρωπαϊκού ή ελληνικού χαρακτήρα τα οποία είτε αφορούν τη συνολική της δραστηριότητα είτε κάποια επιμέρους υπηρεσία της.

ERASMUS+ Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες [DECIDE] (2018-2021)

Το έργο DECIDE θα ενισχύσει το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Καζακστάν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να απολαύσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην καθημερινή κοινωνία και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις με την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης και αποδοχής στην κοινωνία σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό με τη σειρά του διευκολύνει τη δημιουργία του ρόλου του Λειτουργού Διευκόλυνσης Πρόσβασης σε κάθε φορέα, για την προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και της Εθνικής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τις Ειδικές Ανάγκες μέσω των εθνικών στρατηγικών Ομάδων Δράσης που απαρτίζονται από Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργεία και ΜΚΟ.

Το έργο θα προωθήσει και θα αναπτύξει την πρόσβαση στη συνεκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη μη διακριτική μεταχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια και τα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών. Με την υλοποίηση των 8 Εισαγωγικών και Προχωρημένων ενοτήτων του Κύκλου Σπουδών του έργου DECIDE, το έργο θα προωθήσει την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία σε διάφορες περιοχές των χωρών της Κεντρικής Ασίας μέσω κοινών πρωτοβουλιών, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και συνεργασίας για τη βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα ΑΕΙ και την Κοινωνία με την ανάπτυξη αυτών των νέων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα έργου

Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων βιβλιοθηκών: εκσυγχρονισμός βιβλιοθηκών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της ανάπτυξης του προσωπικού και της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών βιβλιοθηκών (2015-2018)

Το LNSS στόχευε στον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση των βιβλιοθηκών στην Αλβανία, τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο, εστιάζοντας στην πρόκληση της ανάπτυξης βιβλιοθηκών ως εθνικού ζητήματος που απαιτεί ανοιχτή και κοινή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, αλληλεπίδραση και ετοιμότητα να επιδιώξουν προηγμένες υπηρεσίες βιβλιοθηκών και πληροφόρησης στη σύγχρονη Κοινωνία των Πληροφοριών.

Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν: Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των βιβλιοθηκών και βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του προσωπικού της βιβλιοθήκης στα ΑΕΙ, με την ανάπτυξη καινοτόμων βιβλιοθηκών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Ανάπτυξη στρατηγικής ανάπτυξης του προσωπικού των βιβλιοθηκών με στόχο τη βελτίωση των προτύπων και της ποιότητας των επιδόσεων της βιβλιοθήκης, ώστε να βελτιωθεί γενικά η ποιότητα των υπηρεσιών βιβλιοθηκών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη συνάφεια τους με την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Ενίσχυση της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, των δυνατοτήτων καινοτομίας και της προσβασιμότητας των βιβλιοθηκών μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικής.

Ιστοσελίδα έργου

Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύων βιβλιοθηκών (LNSS): εκσυγχρονισμός των βιβλιοθηκών στην Αρμενία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία μέσω της ανάπτυξης του προσωπικού της βιβλιοθήκης και της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών βιβλιοθηκών (2015-2018)

Το LNSS στόχευε στον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση των βιβλιοθηκών στην Αρμενία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία, με επίκεντρο την πρόκληση της ανάπτυξης βιβλιοθηκών ως εθνικού ζητήματος που απαιτεί ανοιχτή και κοινή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, αλληλεπίδραση και ετοιμότητα να προσπαθήσουν για προηγμένες υπηρεσίες βιβλιοθηκών και πληροφόρησης στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν: Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των βιβλιοθηκών και βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των βιβλιοθηκών στα ΑΕΙ δημιουργώντας καινοτόμες βιβλιοθήκες για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης. Ανάπτυξη στρατηγικής ανάπτυξης προσωπικού των βιβλιοθηκών με στόχο τη βελτίωση των προτύπων και της ποιότητας των επιδόσεων της βιβλιοθήκης, ώστε να βελτιωθεί γενικά η ποιότητα των υπηρεσιών βιβλιοθηκών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη συνάφεια τους με την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Ενίσχυση της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, των ικανοτήτων καινοτομίας και της προσβασιμότητας των βιβλιοθηκών μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικής.

Ιστοσελίδα έργου

TEMPUS: Ανάπτυξη πληροφοριακής παιδείας για τη δια βίου μάθηση και την οικονομία της γνώσης σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων [RINGIDEA] (2011-2015).

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας και καινοτόμων διαδικτυακών μαθημάτων για τη Δια Βίου Μάθηση σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλάμβαναν προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών πληροφοριακής παιδείας, μεταφορά γνώσης, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης πληροφοριακής παιδείας -συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων-, ανάπτυξη πολιτικής πληροφοριακής παιδείας καθώς και διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις συμμετέχουσες χώρες.

Ευρύτερος στόχος του έργου ήταν η προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια για μια Ευρώπη της γνώσης, μέσω της ένταξης ικανοτήτων πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών. Στο έργο συμμετείχε ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα, Αγγλία) και οκτώ ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μια Εθνική Βιβλιοθήκη από τα Δυτικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο).

Ψηφιακή Σύγκλιση (2011-2014)

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει με κεντρικό ρόλο στο έργο του ΠΚ στη δράση Π21.1 της Ψηφιακής Σύγκλιση του ΕΣΠΑ (2011-2014), με τίτλο “Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης”. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το ακαδημαϊκό περιεχόμενο που παράγεται ή φυλάσσεται στο Π.Κ.

ΚτΠ (2008) ΑΝΤΑΙΟΣ

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΚτΠ, υλοποιείται δράση με στόχο την απονομή βραβείων σε τελικούς δικαιούχους που πληρούν κριτήρια αριστείας σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Εξετάστηκαν αποκλειστικά φορείς που εκτέλεσαν έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65. Σε αυτήν εντάσσεται η Ανέμη, η οποία αποκόμισε βραβείο 90.000 Ευρώ υπό τη μορφή ενός νέου χρηματοδοτούμενου έργου, προϊόν του οποίου ήταν ο ΑΝΤΑΙΟΣ.  

Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2008 ) - Οίστρος

Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με το Πρόγραμμα «Οίστρος», σκοπό έχει την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των συλλογών, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους χρήστες και στην αναβάθμιση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000 - 2008 ) - Ομοιόμορφη πρόσβαση στους καταλόγους της HEAL-Link

Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης των βιβλιοθηκών έχει αναλάβει μέσω της ομάδας Τεχνολογιών και Πληροφόρησης να δημιουργήσει ένα εργαλείο για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών - Κοινωνία της Πληροφορίας (2004-2006)

Το 2003 η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 “Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού” της πρόσκλησης 65, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” ανέλαβε το έργο “Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών” που σκοπό είχε τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που σχετίζεται με το Νεότερο Ελληνισμό. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει στον ερευνητή βιβλιογραφικές πληροφορίες αλλά συγχρόνως και τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει ηλεκτρονικά ένα σημαντικό αριθμό παλαιών και σπάνιων τεκμηρίων, καθώς και νεότερων εκδόσεων των οποίων οι συγγραφείς επέτρεψαν την ψηφιοποίηση και ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο.

HEAL-Link - Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Παλαιότερες συνεργασίες
  • E-ten-Mediation of rare books over the Internet (2003-2004)
  • Συντήρηση - αποκατάσταση και τεκμηρίωση της Βιβλιοθήκης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλης
  • Συμμετοχή στο Β΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997 - 1999 ),
  • Δημιουργία 31 Σχολικών Βιβλιοθηκών στην περιφέρεια Κρήτης
  • Συνεργασίες της Βιβλιοθήκης στο ευρύτερο Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης
  • Προγράμματα αναδρομικής καταλογογράφησης άλλων Βιβλιοθηκών
  • Συνεργασίες στα πλαίσια του προγράμματος ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ