Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Σχέδιο Οργανογράμματος :: Τμήμα Πρόσκτησης, Επεξεργασίας & Τεκμηρίωσης Υλικού
Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων
 • συνεργάζεται στενά αφενός με τις επιτροπές βιβλιοθήκης που έχουν ορίσει τα Τμήματα και αφετέρου με το Γραφείο Πληροφόρησης και το επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την επιλογή των τίτλων περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και βάσεων δεδομένων, βιβλίων και λοιπού υλικού και για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης των έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών σύμφωνα με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη γενικότερη πολιτική του ιδρύματος
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Πληροφόρησης για τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου των τίτλων περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και βάσεων δεδομένων, τον οποίο και εισηγείται στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης, και για τη σύνταξη του κειμένου της διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας των περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και των βάσεων δεδομένων, συντονίζει και υλοποιεί τη διαδικασία για την ανάθεση της ανανέωσης των συνδρομών
 • παραλαμβάνει το υλικό, ελέγχει τα τιμολόγια, τα προωθεί για εξόφληση και, σε συνεργασία με το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και την Οικονομική Υπηρεσία του ΠΚ, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών της Βιβλιοθήκης που σχετίζονται με τις περιοδικές εκδόσεις και τις βάσεις δεδομένων (απόδοση ΦΠΑ, έλεγχο πληρωμένων τιμολογίων, έγκριση πιστώσεων, κλπ.)
 • καταλογογραφεί και επεξεργάζεται το εισερχόμενο υλικό, καταγράφει τα νέα τεύχη και ελέγχει την ομαλή και έγκαιρη εισαγωγή τους στη Βιβλιοθήκη
 • έχει την ευθύνη ταξιθέτησης των περιοδικών και της λειτουργίας του εκθετηρίου τρεχόντων τευχών
 • ενημερώνει τους προμηθευτές και τους εκδότες για τυχόν προβλήματα
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης και το Γραφείο Πληροφόρησης για το διαγωνισμό της βιβλιοδεσίας, συγκεντρώνει και παραδίδει τα προς βιβλιοδέτηση τεύχη και παραλαμβάνει τους βιβλιοδετημένους τόμους περιοδικών
 • σε συνεργασία με το Γραφείο Δανεισμού και το Γραφείο Πληροφόρησης συγκεντρώνει τους φθαρμένους τόμους των περιοδικών και τους παραδίδει για συντήρηση και/ή βιβλιοδεσία
 • κυκλοφορεί καταλόγους κατά τακτά διαστήματα του εισερχομένου υλικού για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • παρακολουθεί τα περιοδικά που κυκλοφορούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διεθνών δικτύων και προτείνει την υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων πέραν των τακτικών συνδρομών
 • έχει την ευθύνη της ηλεκτρονικής συλλογής περιοδικών και βάσεων δεδομένων (ανεύρεση πηγών, επαφή με τους διαθέτες, άδειες χρήσης, κλπ.), της παρακολούθησης των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και της έκδοσης των σχετικών πινάκων
 • έχει την ευθύνη της δημιουργίας και της συντήρησης των ιστοσελίδων των σχετικών με τα περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, και τις βάσεις δεδομένων
 • συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Πληροφόρησης για την ενημέρωση του προσωπικού και των χρηστών της Βιβλιοθήκης για θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό
 • συνεργάζεται με το τμήμα πληροφόρησης για το περιεχόμενο των σεμιναρίων των σχετικών με τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
 • συνεργάζεται με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την από κοινού διεύρυνση των ηλεκτρονικών συλλογών περιοδικών με συμφέροντες οικονομικούς όρους και συμμετέχει στις συναφείς κοινοπραξίες και δίκτυα
 • παρακολουθεί βάσει των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων τη χρήση των τρεχόντων περιοδικών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και σε συνεργασία με το Γραφείο Πληροφόρησης εισηγούνται σχετικά στη Διεύθυνση για την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της Βιβλιοθήκης
Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Βιβλίων και Λοιπού Υλικού
 • δέχεται τις παραγγελίες από τις επιτροπές των Τμημάτων και το επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ελέγχει τις παραγγελίες και τις τιμές τους μέσω ηλεκτρονικών βιβλιογραφιών και προωθεί τις παραγγελίες στους προμηθευτές σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 2), τις αρχές, την πολιτική και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης
 • συνεργάζεται στενά με τις επιτροπές ή τους υπευθύνους που έχουν ορίσει τα Τμήματα για την παρακολούθηση των παραγγελιών τους
 • βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους προμηθευτές και αξιολογεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους
 • επεξεργάζεται στατιστικά τα στοιχεία των παραγγελιών για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων
 • παραλαμβάνει τα βιβλία και το λοιπό υλικό, ελέγχει τα τιμολόγια και τα προωθεί για εξόφληση, ενώ, σε συνεργασία με το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και την Οικονομική Υπηρεσία του ΠΚ, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών της Βιβλιοθήκη που σχετίζονται με τα βιβλία και το λοιπό υλικό (απόδοση ΦΠΑ, έλεγχο πληρωμένων τιμολογίων, έγκριση πιστώσεων, κλπ.)
 • παραλαμβάνει τους μεμονωμένους τόμους ή άλλο υλικό που δωρίζεται στη Βιβλιοθήκη
 • ελέγχει τη διεκπεραίωση των «standing order» παραγγελιών
 • αναλαμβάνει την επικοινωνία με άλλα ιδρύματα με σκοπό τη συνεργασία και κυρίως την απόκτηση ή ανταλλαγή εκδόσεων
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Συντήρησης για τον διαγωνισμό της βιβλιοδεσίας και παραλαμβάνει τους βιβλιοδετημένους τόμους
 • σε συνεργασία με το Γραφείο Δανεισμού και το Γραφείο Πληροφόρησης συγκεντρώνει τους φθαρμένους τόμους και τους παραδίδει για συντήρηση
 • μεριμνά για τη συγκέντρωση στη Βιβλιοθήκη αντιτύπων των εγχειριδίων της δωρεάν διανομής
Γραφείο Τεκμηρίωσης
 • καταλογογραφεί και επεξεργάζεται το εισερχόμενο υλικό και σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηστών το εντάσσει ελέγχοντας την ταξιθέτησή του στις επί μέρους συλλογές (περιορισμένου δανεισμού, πληροφοριακές, ανοικτές, κλειστές, κλπ.), ανάλογα με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και το βαθμό σπανιότητας ή αξίας του
 • παρακολουθεί συστηματικά και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των κανόνων και προτύπων τεκμηρίωσης και καταλογογράφησης, συμμετέχει κατά το δυνατόν σε συναφή δίκτυα, ενημερώνεται για τις διεθνείς πρακτικές και μεριμνά για την εφαρμογή τους στη Βιβλιοθήκη
 • αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον τομέα της δημιουργίας δικτύων για την υιοθέτηση των διεθνών εξελίξεων από τις ελληνικές βιβλιοθήκες
 • συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανταλλαγή στοιχείων καταλογογράφησης
 • κυκλοφορεί κατά τακτά διαστήματα καταλόγους του εισερχόμενου υλικού για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας