Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Σχέδιο Οργανογράμματος :: Τμήμα Χρηστών
Γραφείο Δανεισμού
 • έχει την αρμοδιότητα της εγγραφής χρηστών στη Βιβλιοθήκη, της έκδοσης των σχετικών παραστατικών (ταυτότητες, γραμμικούς κώδικες), της παρακολούθησης των ενδεχομένων μεταβολών των στοιχείων των χρηστών (αλλαγές κατηγορίας, αποφοιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις, κλπ.) σε επικοινωνία με τις γραμματείες και τα αρμόδια Τμήματα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΚ, και την ευθύνη ενημέρωσης και τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου
 • διεξάγει το δανεισμό και φροντίζει για την ομαλή κυκλοφορία του δανειζόμενου υλικού (έγκαιρη επιστροφή, κρατήσεις, ανανεώσεις, ανακλήσεις κλπ) έγκαιρη επιστροφή του δανειζόμενου υλικού
 • επεξεργάζεται τα δεδομένα του δανεισμού και εκδίδει σχετικούς στατιστικούς πίνακες, κλπ.
 • διαχειρίζεται το υλικό που προορίζεται για ελεγχόμενη, εντός της Βιβλιοθήκης, κυκλοφορία (οπτικοακουστικό υλικό κλπ.)
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Πληροφόρησης για την εποπτεία των αναγνωστηρίων και την τακτοποίηση των ανοικτών συλλογών και για την επανατοποθέτηση των επιστρεφομένων βιβλίων και κάθε είδους υλικού
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Πληροφόρησης, το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Βιβλίων και Λοιπού Υλικού και το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για την συγκέντρωση των φθαρμένων τόμων
Γραφείο Διαδανεισμού
 • συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα εξασφαλίζοντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους εξωτερικούς χρήστες το δανεισμό μονογραφιών, πρακτικών συνεδρίων, προτύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλου έντυπου υλικού, καθώς και την παροχή άρθρων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • αναζητά βιβλιοθήκες-προμηθευτές που θα εξασφαλίσουν την προμήθεια του υλικού στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο κόστος και αξιολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες
 • έχει την ευθύνη της έγκαιρης επιστροφής του δανεισμένου υλικού στους προμηθευτές και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους
 • παραλαμβάνει τα τιμολόγια, τα ελέγχει και τα προωθεί για πληρωμή
 • συμμετέχει ως προμηθευτής σε εθνικά και διεθνή δίκτυα διαδανεισμού, αποστέλλοντας σε άλλες βιβλιοθήκες άρθρα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και δανείζοντας υλικό (μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων, κλπ.)
 • εξασφαλίζει ότι οι ενέργειές του συμφωνούν με το νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • επεξεργάζεται τα δεδομένα του διαδανεισμού (στοιχεία αιτήσεων, εισερχόμενο-εξερχόμενο υλικό) και εκδίδει σχετικά στατιστικά στοιχεία ανά τρίμηνο και έτος, για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και των προμηθευτών της Βιβλιοθήκης
 • παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν το διαδανεισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, κλπ., ώστε η υπηρεσία να παραμένει επίκαιρη και αποτελεσματική
 • καταγράφει τις ανάγκες των χρηστών που δεν καλύπτονται από το υλικό της Βιβλιοθήκης και συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Πληροφόρησης και το Γραφείο Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για την από κοινού χάραξη στρατηγικής με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη των έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών και συνδρομών της Βιβλιοθήκης
Γραφείο Πληροφόρησης , Εκπαίδευσης Χρηστών και Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού
 • είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης τόσο στη βασική χρήση της όσο και στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
 • καθοδηγεί τους χρήστες στη χρήση των ολοκληρωμένων σταθμών εργασίας (integrated work stations) με τους οποίους είναι εφοδιασμένη η κάθε επί μέρους μονάδα της Βιβλιοθήκης και μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση:
  • στον on-line κατάλογο της Βιβλιοθήκης
  • σε όλες τις βάσεις δεδομένων του ΠΚ
  • σε όλες τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το ΠΚ ή η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση
  • σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία (προγράμματα επεξεργασίας κειμένων και στατιστικών δεδομένων, desk-top-publishing, κλπ.), τα οποία εξυπηρετούν τις ακαδημαϊκές ανάγκες των χρηστών της
 • διαχειρίζεται την πληροφοριακή συλλογή (reference) της Βιβλιοθήκης, η οποία περιλαμβάνει υλικό είτε σε παραδοσιακή (έντυπα) είτε σε ψηφιακή μορφή
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Δανεισμού για την εποπτεία των αναγνωστηρίων και την τακτοποίηση των ανοικτών συλλογών και για την επανατοποθέτηση των επιστρεφομένων βιβλίων και κάθε είδους υλικού
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Δανεισμού, το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Βιβλίων και Λοιπού Υλικού και το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για την συγκέντρωση των φθαρμένων τόμων
 • βοηθάει τους χρήστες στις βιβλιογραφικές αναζητήσεις τους
 • παρέχει εξειδικευμένες και έγκυρες βιβλιογραφικές και άλλες πληροφορίες στα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο ΠΚ, δηλαδή τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τα παιδαγωγικά, την ιατρική και τις θετικές επιστήμες και συγκροτεί εξειδικευμένες βιβλιογραφίες
 • συνεργάζεται στενά αφενός με τις επιτροπές βιβλιοθήκης που έχουν ορίσει τα Τμήματα και αφετέρου με το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων και το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Βιβλίων και Λοιπού Υλικού και το επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την επιλογή των τίτλων περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και βάσεων δεδομένων, βιβλίων και λοιπού υλικού και για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης των έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών σύμφωνα με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη γενικότερη πολιτική του ιδρύματος
 • συνεργάζεται με το Γραφείο Πρόσκτησης και Διαχείρισης Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου των τίτλων περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και βάσεων δεδομένων, τον οποίο και εισηγείται στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης, και για τη σύνταξη του κειμένου της διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας των περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και των βάσεων δεδομένων
 • συγκεντρώνει τα αιτήματα των χρηστών για υλικό που δε διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη και τα προωθεί είτε προς παραγγελία είτε προς το Γραφείο Διαδανεισμού
 • εκδίδει πληροφοριακά φυλλάδια και πάσης φύσεως ανακοινώσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τη Βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της και το υλικό της, και έχει την ευθύνη για το πάσης φύσεως πληροφοριακό υλικό που εκδίδει και κυκλοφορεί η Βιβλιοθήκη
 • συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό για την οργάνωση και κατάρτιση της συλλογής περιορισμένου δανεισμού
 • οργανώνει, σε συνεργασία με τη Γραμματεία, εκθέσεις βιβλίου με θέματα επίκαιρα ή εορταστικά
 • συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης
 • ξεναγεί τους επισκέπτες και τους ενημερώνει για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης
 • έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωσή του
Γραφείο Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες (ΑμΕΑ)

'Αρχισε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο το 2003 ως υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα όρασης και κίνησης, σε ειδικό χώρο στη μονάδα της Βιβλιοθήκης στην Κνωσό, όπου έχει εγκατασταθεί η απαραίτητη υπολογιστική υποδομή. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και σε άλλα βοηθητικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των ατόμων με αναπηρίες.