Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προγράμματα & συνεργασίες :: Ψηφιακή Σύγκλιση
Π21.1 - Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης (2011-2014)

Στα πλαίσια του έργου επιδιώκουμε την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών των υπηρεσιών απόθεσης και προβολής Ακαδημαϊκού Περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδιώκουμε επίσης την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών που αποσκοπούν στη δημιουργία αποθετηρίων για τη διάθεση πρωτότυπων συλλογών και ευρετηρίων και τη μεγαλύτερη διείσδυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευρύτερη κοινότητα χρηστών. Το έργο συμπληρώνεται με την παραγωγή ενός μεγάλου όγκου ψηφιακού αποθέματος με την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του επιστημονικού περιεχομένου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω επικεντρώνονται στις εξής ενότητες:

Αναβάθμιση και ανάπτυξη υπηρεσιών
 • Aναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου E_locus
 • Ανάπτυξη της Εθνοβοτανικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής πρόσβασης
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
 • Ανάπτυξη εναλλακτικού περιβάλλοντος πρόσβασης στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΚ
 • Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής Τρέχουσας Ερευνητικής Δραστηριότητας
Δημιουργία ψηφιακού αποθέματος ή/και τεκμηρίωση για τις παρακάτω Ψηφιακές Βιβλιοθήκες / συλλογές:
 • Ψηφιακή Συλλογή Μουσείου Ιατρικής
 • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σωρανός
 • Ψηφιακή Συλλογή Φωτοθήκη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Ψηφιοποίηση Βιβλιοθήκη περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του ΠΚ.
 • Ψηφιακή συλλογή για το ερευνητικό έργο του ΠΚ.
 • Εθνοβοτανική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβούν τα παραπάνω είναι η πρόσκτηση του παρακάτω εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου :
 • 1 Blade server Enclosure
 • 2 blade servers
 • 1 SAN (storage area network) συνολικής χωρητικότητας 2 Tbytes
 • 4 συσκευές τεχνολογίας smartphones, PDAs, tablet PCs