26-03-2013  -  Ανακοίνωση της Συγκλήτου του Π.Κ. για τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 312η/21-03-2013 τακτική συνεδρίασή της αποφάσισε και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης στις οποίες εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω των συνδρομών του κοινοπρακτικού σχήματος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β. / HEAL-Link) αποτελούν το βασικό κορμό επιστημονικής ενημέρωσης του συνόλου της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η πρόσβαση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία αποτελεί πολύτιμο, αναντικατάστατο εργαλείο για την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την έρευνα που πραγματοποιείται στα δημόσια ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Η σοβαρή καθυστέρηση που και φέτος σημειώνεται στην έγκριση της χρηματοδότησης του Σ.Ε.Α.Β. από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα έχει άμεσες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εφόσον οι διεθνείς εκδότες θα διακόψουν την πρόσβαση των μελών του Σ.Ε.Α.Β. στις ηλεκτρονικές πηγές την 1-4-2013.

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές επιστημονικής πληροφόρησης δεν είναι δυνατόν να αποτελεί συνεχή εκκρεμότητα. Συνιστά εντελώς ανελαστική, πάγια και διαρκή ανάγκη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης θα πρέπει να επισπεύσουν τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα, αλλά και να προβούν στον αναγκαίο προγραμματισμό για την επαρκή χρηματοδότηση του Σ.Ε.Α.Β. σε τακτική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ελληνικών ΑΕΙ στην απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής τους επιστημονική πληροφόρηση.

Μέσω των κοινοπρακτικών συνδρομών επιτυγχάνεται σοβαρός εξορθολογισμός δαπανών και σημαντική οικονομία κλίμακος για τις συνολικές δαπάνες της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία η δραματική μείωση των προϋπολογισμών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων επιφέρει σημαντικότατες επιπτώσεις και στη χρηματοδότηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο προϋπολογισμός του κοινοπρακτικού σχήματος συνδρομών του ΣΕΑΒ.

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κοινοποιείται δε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Δείτε την ανακοίνωση στο σύνδεσμο