23-07-2008  -  Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού : ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΑΙΟΣ"

Έργο: «Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών»  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  6459/23-07-08  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

με τίτλο  

«ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»      

23- 07- 2008      

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ    

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη :

1.  τις διατάξεις του Π.Δ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Από­φαση 679/22-8-96

2.   τον οδηγό χρηματοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

προκηρύσσουμε 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προβολή και δημοσιότητα του έργου για τις ανάγκες του πακέτου εργασίας 4 του υποέργου 3 με τίτλο «Προβολή και Δημοσιότητα του Έργου».

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Π172 την ΚτΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  κατά  80% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 20%.

Η προθεσμία παράδοσης προσφορών είναι τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την ώρα που αναφέρεται παραπάνω (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Επιτροπή  Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης

Λεωφόρος Κνωσού (γραφείο Δ103, προκατ κτίριο), 71409 Ηράκλειο

(υπόψη κας Βουλγαράκη)

με την ένδειξη για διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης:  6459/23-7-08

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση http://www.lib.uoc.gr .

Πληροφορίες: κα Σ. Σαδμάν τηλ: 2810-393258, φαξ: 2810-393250, Email: shadman@lib.uoc.gr. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμίας.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης  βρίσκεται εδώ.