19-02-2008  -  Αναλυτική προκήρυξη απασχόλησης προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου 4 - 7 άτομα (με πλήρη ή μερική απασχόληση ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο, για την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση υλικού το οποίο αφορά στο πρόγραμμα «Ανταίος: ενιαίο ηλεκτρονικό ευρετήριο βασικών εγχειριδίων των νεοελληνικών σπουδών». Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης δε θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.  

Στα καθήκοντα του προσωπικού περιλαμβάνονται :

 •  Πρωτότυπη βιβλιογραφική τεκμηρίωση υλικού με τους κανόνες AACR2, MARC 21
 • Επιλογή υπαρχόντων  βιβλιογραφικών εγγραφών από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης  και προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη
 •  Ψηφιοποίηση
 • Οπτική αναγνώριση κειμένου
 • Ποιοτικός έλεγχος δεδομένων (Proof-reading)
 •  Δημιουργία πινάκων περιεχομένων
 • Αντιστοίχιση των όρων των ευρετηρίων με καθιερωμένες μορφές των ονοματικών και θεματικών ευρετηρίων που χρησιμοποιούνται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο καθιερωμένων όρων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων βιβλιοθηκών της χώρας
 • Αντιστοίχιση των ευρετηρίων με τις βιβλιογραφικές εγγραφές στο σύστημα Ανέμη
 • Αντιστοίχιση σελίδων των φυσικών τεκμηρίων με αυτές των ψηφιακών αντιγράφων
 • Μορφοποίηση δεδομένων για μαζική εισαγωγή
 • Μαζική εισαγωγή δεδομένων
 • Επιμέλεια
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχιούχος ή Τελειόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Βιβλιοθηκονόμων ή πτυχίο άλλων θεωρητικών ή θετικών Επιστημών) (ή ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Γνώσεις ξένων γλωσσών.
 • Πρόσφατη ευδόκιμη προϋπηρεσία σε συναφή προγράμματα.
 • Χρήση διαδικτύου για την αναζήτηση-ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία του Ms Office (περιβάλλον MS Windows)
 • Χρήση προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης OCR.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία τους ή να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν πρόκειται να κληθούν να υπηρετήσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης του προγράμματος.
Επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία στη χρήση της γλώσσας CCL για την αναζήτηση δεδομένων σε βιβλιογραφικό σύστημα
 • Εμπειρία στη χρήση καταλόγου βιβλιογραφικού συστήματος
 • Γνώση της γλώσσας XML για τη μορφοποίηση δεδομένων
 • Εμπειρία σε μετασχηματισμούς δεδομένων με χρήση εργαλείων μορφοποίησης XML
 • Ειδικές γνώσεις στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο περιβάλλον μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης (χρήση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθήκης για καταλογογράφηση και εισαγωγή δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα AACR2, MARC 21,  LCSH.

Οποιοδήποτε επιπλέον προσόν που μπορεί να πιστοποιηθεί επισήμως (πιστοποιητικό ή βεβαίωση)  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.   Η προθεσμία υποβολής των  δικαιολογητικών είναι μέχρι την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 13:30 μ.μ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή courier) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι Δευτέρα 25/2/2008. Διαφορετικά η υποβολή θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη.  

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού
Γραφείο Δ-103
714 09 Ηράκλειο
(υπόψη κ. Βουλγαράκη Βιβή,
τηλ: 2810-393172)
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση πρόσληψης (διατίθεται  από την Υπηρεσία μας)
2.  Βιογραφικό σημείωμα
3.   Αντίγραφα τίτλων Σπουδών
4.   Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη)
5.   Βεβαίωση προϋπηρεσίας    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Εμμανουήλ Πετράκης