27-11-2007  -  Αναλυτική προκήρυξη απασχόλησης προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ    
                
Αριθ. Πρωτ:  10913 / 27-11-07

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με ένα άτομο για το Εργαστήριο Συντήρησης Βιβλίου και Αρχειακού Υλικού  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Εργασίες Προληπτικής  Συντήρησης παλαιών  βιβλίων
 • Εργασίες επιδιόρθωσης νεοτέρων βιβλίων
 • Εργασίες Διατήρησης Βιβλιοδεσίας.
 Προσόντα:
 • Τελειόφοιτος ή πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμων της αλλοδαπής με αντικείμενο Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων με ειδικότητα στο χαρτί ή παρεμφερής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία /εργασία στο αντικείμενο της βιβλιοδεσίας.
Επιθυμητά προσόντα
 • Γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας
 • Πρόσφατη ευδόκιμη προϋπηρεσία. 
 • Για τους άνδρες υποψήφιους να έχουν εκπληρώσει την θητεία τους
Οποιοδήποτε επιπλέον προσόν που μπορεί να πιστοποιηθεί επισήμως (πιστοποιητικό ή βεβαίωση)  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:
 • για την προσκόμιση της αναλυτικής προκήρυξης με την κ. Σαδμάν Σόρε (τηλ: 2810-393258)
 • για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα εργασίας με την κ. Πετράκη Νίκη  (τηλ: 28310-77832)

Η προθεσμία υποβολής των  δικαιολογητικών είναι μέχρι Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 13:30 μ.μ.. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή courier) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι την 7 Δεκεμβρίου 2007. Διαφορετικά οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφόρος Κνωσού, Γραφείο Δ-103
714 09 Ηράκλειο
(υπόψη κ. Βουλγαράκη, τηλ: 2810-393172) 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση πρόσληψης (προμηθεύεται από την Υπηρεσία μας)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
Επιθυμητά Δικαιολογητικά
 1. Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη)
 2. Συστατική επιστολή
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Τρόπος επιλογής
 • Προσωπικές συνεντεύξεις

   O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης  

   Εμμανουήλ Πετράκης