16-10-2007  -  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δημιουργία & Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Αριθ. Πρωτ.: 9408/15-10-07

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση έργου με ένα άτομο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 • Παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

 • Διασύνδεση του με τη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού για ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web. (HTML, PHP, JavaScript, Servlets, XML).

 • Πολύ καλή γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C, Java.

 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων διαδικτύου, ασφάλειας συστημάτων.

 • Πολύ καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων. (ORACLE, MySQL).

 • Πολύ καλή γνώση μοντελοποίησης διαδικασιών.

 • Επιθυμητές οικονομοτεχνικές γνώσεις αξιοποίησης ηλεκτρονικής πληροφορίας.

 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης (SCORM, Ζ39.50)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα εργασίας με τον κ. Χρ. Νικολάου (τηλ: 2810-393534)


Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 13:30 μ.μ.. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ) ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ημερομηνία σφραγίδας μέχρι την προηγούμενη μέρα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Διαφορετικά οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.


Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Λεωφόρος Κνωσού, Γραφείο Δ-103

714 09 Ηράκλειο

(υπόψη κ. Βουλγαράκη, τηλ: 2810-393172)Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση πρόσληψης (προμηθεύεται από την Υπηρεσία μας)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εμμανουήλ Πετράκης